Meny Stäng

Västlig gytterlav (Pannaria rubiginosa)

Ekologi: En mycket krävande suboceanisk art som växer på lövträd, ofta gamla aspar i lövrik granskog. Sällsynt har den också påträffats på ask, rönn, björk och fuktiga klippor av silikatbergarter. Alltid i miljöer med mycket hög och jämn luftfuktighet.

Kännetecken: Västlig gytterlav är en upp til 5 cm stor, blågrå till ljusbrun bladlav. Den växer tätt tryckt till underlaget och har en blåsvart, välutvecklad förbål. Apothecier finns ofta rikligt och har en rödbrun disk med vit, ojämn kant.

Förväxlingsarter:  –

Rödlistning: Akut hotad (CR)

Västlig gytterlav på en grov asp vid Flymossen (Småland).