Meny Stäng

Stiftklotterlav (Opegrapha vermicellifera)

Växer främst på äldre ädellövträd i miljöer med trädkontinuitet. Oftast på basen av träden. Andra bilden visar en steril bål utan apothecier då den kan vara svår att skilja från steril gammelgranslav.