Meny Stäng

Havstulpanlav (Thelotrema lepadinum)

Ekologi: Havstulpanlav hittas i ädellövskog, barr- och lövblandskog, sumpskog. Oftast på bark av olika lövträd, sällan på gran och en. Den föredrar miljöer med hög luftfuktighet och är skuggtålig.

Kännetecken: En mycket karakteristisk skorplav med gråaktig bål och apothecier som ser ut som havstulpaner.

Förväxlingsarter: –

Rödlistning: Livskraftig (LC)

Havstulpanlav på grov ek vid Vegeholm, NV skåne.