Meny Stäng

Grynig filtlav (Peltigera collina)

Ekologi: Arten växer huvudsakligen bland mossa på gamla lövträd, särskilt ädellövträd samt asp och sälg i halvöppna miljöer i områden med hög luftfuktighet.

Kännetecken: Grynig filtlav skiljer sig från övriga filtlavar genom förekomst av kantsoral. Apothecier är sällsynta.

Förväxlingsarter:  Andra filtlavar, kanske mest av allt fjällig filtlav Peltigera praetextata som har fjällika isidier istället för kantsoral

Rödlistning: Nära hotad (NT)

Grynig filtlav på asp vid Flymossen (Småland).