Meny Stäng

Blylav (Pectenia plumbea)

Ekologi: En mycket krävande art som oftast hittas på lövträd, i huvudsak asp. Ibland även på ädellövträd i gammal ädellövskog, sällsynt på sten i norra Sverige. Enstaka fynd finns på rönn, sälg och björk. Alltid i miljöer med hög och jämn luftfuktighet och god tillgång på ljus.

Kännetecken: Blylav är en bladlav med tjock bål som i torrt tillstånd är ljust grå till brun, i väta blir den mörkt blågrå (blyfärgad). Bålen kantas ofta av en skäggliknande, blåsvart förbål. Apothecierna är rödbruna till rödsvarta.

Förväxlingsarter: Ibland nämns västlig gytterlav som förväxlingsart men den har bålfärgad och avvikande kant på apothecierna.

Rödlistning: Starkt hotad (EN)

Blylav på en grov asp vid Flymossen (Småland)