Meny Stäng

Almlav (Gyalecta ulmi)

Ekologi: Arten hittas främst på hamlade askar och almar i halvöppna miljöer. Även på olika ädellövträd i naturskogsliknande ädellövskogar såsom lövskogsklädda branter, ek- och bokskogar.

Kännetecken: Skorplav med en ljus-grågrön, tunn bål och upp till 2 mm breda apothecier. Apothecierna har en brunröd/tegelröd disk och en vit, oregelbunden/uppsprucken, ganska kraftig diskkant. Den uppspruckna diskkanten är mycket karakteristisk för arten.

Förväxlingsarter:  Vanligast är att olika kantlavar med brunröd disk misstas för almlav, dessa saknar dock den uppspruckna diskkanten.

Rödlistning: Sårbar (VU)

Almlav på en mycket gammal bok i Söderåsens nationalpark (Skäralid).